fbpx

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka prywatności Kobold Public Relations Sp. z o.o.

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Administratorem danych osobowych jest Kobold Public Relations Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-134) przy ul. Iłłakowiczówny 19b/12. Kontakt z nami jest możliwy poprzez adres e-mail kontakt@koboldpr.pl lub ww. adres korespondencyjny.
1.2. Niniejszy dokument określa podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby zbierania i wykorzystywania Twoich danych osobowych. Dokument ten ma na celu poinformować Cię o przysługujących Tobie prawach w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.
1.3. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwane dalej RODO.

2. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ

2.1. Twoje dane osobowe (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies) podczas korzystania z niniejszej strony przetwarzane są przez nas:
a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Tobie treści gromadzonych na stronie internetowej – podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
b) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu przez nas analiz aktywności
i preferencji, żeby zapewnić jak najwyższą jakość przedstawianych przez nas treści (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
c) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi
– podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

FORMULARZ KONTAKTOWY

2.2. Zapewniamy Tobie możliwość skontaktowania się z nami przy wykorzystaniu formularza kontaktowego. Wymaga on podania przez Ciebie danych osobowych, które są niezbędne do skontaktowania się z Tobą i udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie jest jednoznaczne z brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie. Skorzystanie przez Ciebie z formularza kontaktowego powoduje,
że przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe:
a) w celu Ciebie zidentyfikowania oraz obsługi zgłoszonej przez Ciebie sprawy,
w tym udzielenie odpowiedzi na przedstawione przez Ciebie zapytanie przesłane przez udostępniony formularz – w zakresie danych osobowych niezbędnych do obsługi zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) w celu Ciebie zidentyfikowania oraz obsługi zgłoszonej przez Ciebie sprawy,
w tym udzielenie odpowiedzi na przedstawione przez Ciebie zapytanie przesłane przez udostępniony formularz – w zakresie danych, które nie są niezbędne do obsługi zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6
ust. 1 lit. a RODO);
c) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na prowadzeniu analiz aktywności
i preferencji, żeby zapewnić jak najwyższą jakość obsługi osób kontaktujących się z nami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi
– podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

2.3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeżeli odwiedziłeś nasze profile prowadzone na portalach społecznościowych takich jak Linkedin, Facebook, Instagram, czy też YouTube. Dane te są przetwarzane w związku z prowadzeniem przez nas profilu,
w tym w celu poinformowania Ciebie o naszej aktywności. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes polegający na promowaniu naszej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

NEWSLETTER

2.4. Przesyłamy Tobie informacje dotyczące naszej oferty, jeżeli w tym celu podałeś nam swój adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne i informacje przesyłamy tylko, gdy została wyrażona przez Ciebie na to zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę możesz wycofać w każdym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

CHATBOT

2.5. Zapewniamy Tobie możliwość skontaktowania się z nami przy wykorzystaniu chatbota na naszej stronie internetowej. Jeżeli skorzystałeś z tej formy nawiązania
z nami kontaktu, przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe:
a) w celu obsługi zgłoszonej przez Ciebie sprawy, w tym udzielenie odpowiedzi na przedstawione przez Ciebie zapytanie – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na obsłudze Twojego sprawy, w tym udzielenie odpowiedzi na przedstawione przez Ciebie zapytanie (art. 6 ust. 1
lit. f RODO);
b) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na prowadzeniu analiz aktywności
i preferencji, żeby zapewnić jak najwyższą jakość obsługi osób kontaktujących się z nami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi
– podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie naszych praw (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

3. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Okres przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady przechowujemy Twoje dane przez wskazane poniżej okresy:
a) w celach związanych z obsługą zgłoszonego przez Ciebie zapytania lub zgłoszonej przez Ciebie sprawy– przez okres obsługi zapytania lub zgłoszonej sprawy;
b) w celach analitycznych i statystycznych – do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
c) w celu wysyłki newslettera – do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
3.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi. Po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego stosowne przepisy prawa.
3.3. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane lub anonimizowane.

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie przez nas upoważnione albo przetwarzający, z którymi współpracujemy.
4.2. Nie udostępniamy Twoich danych osobowych innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

5.1. Co do zasady Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
5.2. Jeżeli podmioty, którym możemy przekazać dane mają siedzibę poza terytorium EOG, to dokładamy należytych starań, aby przekazywanie danych było zgodne
z prawem i zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia.

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

6.1. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych posiadasz szereg uprawnień. Zapewniamy realizację wszystkich praw wynikających z RODO:
a) Prawo do dostępu do danych osobowych – możesz domagać się uzyskania informacji o tym, jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy, w tym do otrzymania ich kopii.
b) Prawo do sprostowania danych osobowych – możesz domagać się poprawienia swoich danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe lub uzupełnienia tych, które są niekompletne.
c) Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
– możesz domagać się usunięcia swoich danych w niektórych przypadkach, m. in. w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (jeżeli stanowią jedyną podstawę ich przetwarzania) lub gdy są one przetwarzane niezgodnie z prawem. Jednakże uprawnienie nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków z przepisów prawa oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
d) Prawo do sprzeciwu – możesz w dowolnym momencie domagać się wstrzymania przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację w wypadku, gdy dane są przetwarzane do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.
e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – możesz domagać się „zatrzymania” procesu przetwarzania danych, poza ich przechowywaniem
w określonych sytuacjach.
f) Prawo do przenoszenia danych osobowych – możesz domagać się otrzymania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowe lub przesłania ich bezpośrednio innemu wskazanemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.
6.2. Jeżeli chcesz skorzystać z ww. praw, skontaktuj się z nami poprzez adres email: kontakt@koboldpr.
6.3. Ponadto, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy
ul. Stawki 2, w razie naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

7. COOKIES

7.1. Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www
i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.
7.2. Gromadzone przez nas informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
7.3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji
o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
7.4. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies :
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych
w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem bądź przypadkową utratą, uszkodzeniem, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, a także wszelkimi innymi formami przetwarzania w sposób niezgodny
z prawem.

9. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

9.1. Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie wersji zaktualizowanej na tej stronie.